Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Informatii confidentiale - informatii de orice natura referitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, inaccesibile publicului sau care nu au devenit inca publice si a caror divulgare ar putea influenta pretul sau alte aspecte ale tranzactiilor cu valori mobiliare ale emitentului sau ale societatilor comerciale asociate.

Informatii privilegiate - informatii de orice natura privitoare la un emitent sau la valorile mobiliare emise de acesta, care nu sunt cunoscute publicului si sunt susceptibile de a afecta decizia unui investitor, persoanele initiate fiind obligate sa nu le divulge si sa nu le exploateze in mod direct sau indirect, personal sau prin interpusi.

Instrumente financiare - reprezinta instrumentele financiare asa cum sunt ele definite la art. 2, alin. 1, punctul 11 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, detinute de intermediar in numele si pe seama Clientului, conform prevederilor prezentului Contract:

a) valori mobiliare;

b) titluri de participare la organismele de plasament colectiv;

c) instrumente ale pietei monetare, inclusiv titluri de stat cu scadenta mai mica de un an si certificate de depozit;

d) contracte futures financiare, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;

e) contracte forward pe rata dobanzii, denumite in continuare FRA;

f) swap-uri pe rata dobanzii, pe curs de schimb si pe actiuni;

g) optiuni pe orice instrument financiar prevazut la lit.a),d), inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri; aceasta categorie include si optiuni pe curs de schimb si pe rata dobanzii;

h) instrumente financiare derivate pe marfuri;

i) orice alt instrument admis la tranzactionare pe o piata reglementata intr-un stat membru sau pentru care s-a facut o cerere de admitere la tranzactionare pe o astfel de piata


Instrumente financiare derivate - Sunt instrumente financiare derivate: (i) contractele futures financiare, (ii) optiuni pe orice instrument financiar, pe curs de schimb sau pe rata dobanzii, (iii) instrumente financiare derivate pe marfuri, precum si (iv) orice combinatii ale acestora sau alte instrumente calificate ca instrumente financiare derivate prin reglementarile CNVM;

Intermediari - Societati de servicii de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., institutii de credit autorizate de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu legislatia bancara aplicabila, precum si entitati de natura acestora autorizate in state membre sau nemembre sa presteze servicii de investitii financiare.

Investitor - Persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine sau vinde instrumente financiare cu scopul de a obtine profit din dividende sau la cresterea valorii de piata a acestora.

Investitor calificat - a) entitati autorizate sa opereze pe piete financiare, precum institutiile de credit, societatile de servicii de investitii financiare, alte institutii financiare autorizate si reglementate, societatile de asigurari, organismele de plasament colectiv, societatile de administrare a investitiilor, fondurile de pensii, precum si alte entitati ce nu sunt autorizate ori reglementate si al caror unic obiect de activitate este investitia in valori mobiliare;

b) autoritati ale administratiei publice centrale si locale, institutii de credit centrale, organisme internationale si regionale, precum: Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii sau alte organisme similare;

c) entitati legale care indeplinesc doua din urmatoarele trei criterii:

1. numar mediu de angajati pe perioada unui exercitiu financiar mai mare de 250;

2. active totale in valoare mai mare de echivalentul sumei de 43.000.000 euro;

3. cifra de afaceri anuala neta mai mare de echivalentul sumei de 50.000.000 euro;

d) anumite persoane fizice, subiect al recunoasterii reciproce. C.N.V.M. poate decide sa autorizeze persoane fizice rezidente in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate ca investitori calificati, daca aceste persoane indeplinesc cel putin doua din urmatoarele criterii:

1. investitorul a efectuat tranzactii de o marime semnificativa pe o piata reglementata cu o frecventa medie de cel putin 10 tranzactii pe trimestru in ultimele patru trimestre calendaristice;

2. valoarea portofoliului de valori mobiliare al unui investitor depaseste 500.000 euro;

3. investitorul a lucrat sau lucreaza in sectorul financiar cel putin de un an, avand o pozitie care necesita cunostinte privind investitiile in valori mobiliare;

e) anumite societati mici si mijlocii, subiect al recunoasterii reciproce. C.N.V.M. poate decide sa autorizeze societati mici si mijlocii cu sediul in Romania, care solicita in mod expres sa fie considerate investitori calificati. In intelesul prezentei legi, societati mici si mijlocii sunt acele societati comerciale care, in conformitate cu ultimele situatii financiare raportate, nu indeplinesc doua din cele trei criterii prevazute la lit. c).