Dicţionar

A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V


Capitalizare bursiera - Produsul dintre numarul de actiuni emise de societate si valoarea de piata a actiunilor la un moment dat.

Casa de compensatie - societate comerciala sau departament din cadrul societatii de bursa care efectueaza zilnic pentru membrii compensatori reevaluarea pozitiilor deschise, calculul si retinerea garantiilor, compensarea si decontarea.

Client - Persoana fizica sau juridica, parte intr-un contract de intermediere incheiat cu o societate de servicii de invstitii financiare, care tranzactioneaza valori mobiliare folosind surse proprii de finantare, asumandu-si intregul risc ce decurge din aceasta activitate.

Client profesional - Clientul care poseda experienta, cunostintele si capacitatea de a lua decizia investitonala si de a evalua riscurile pe care aceasta le implica.

Pot fi Clienti Profesionali:

- clienti considerati clienti profesionali conform art. 1 alin. (2) din Anexa nr. 8 a Regulamentului C.N.V.M nr. 32/2006

- clienti care pot fi tratati ca si clienti profesionali conform art. 2 din Anexa nr. 8 a Regulamentului C.N.V.M nr. 32/2006

Art. 1(2) din Anexa 8 la Regulamentul CNVM nr. 32/2006:

a) Entitati care trebuie autorizate sau reglementate sa opereze pe piete financiare din Romania, Uniunea Europeana sau dintr-un stat nemembru sau nemembru.

 1. institutii de credit;
 2. societati de servicii de investitii financiare;
 3. alte institutii financiare autorizate sau reglementate;
 4. societati de asigurari;
 5. organisme de plasament colectiv si societatile de administrare ale acestora;
 6. fonduri de pensii si societatile de administrare ale acestora;
 7. traderii;
 8. alti investitori institutionali.

b) Societati comerciale care indeplinesc doua din urmatoarele cerinte:

 1. bilant contabil total: 20.000.000 euro
 2. cifra de afaceri neta: 40.000.000 euro
 3. fonduri proprii: 2.000.000 euro.

c) Guverne nationale sau regionale, institutii publice care administreaza datoria publica, banci centrale, institutii internationale si supranationale, ca de exemplu Banca Mondiala, Fondul Monetar International, Banca Centrala Europeana, Banca Europeana de Investitii si alte organizatii internationale similare.

d) Alti investitori institutionali a caror activitate principala o reprezinta investitia in instrumente financiare, inclusiv entitati care se ocupa cu securizarea activelor sau cu alte tranzactii financiare.

Clientii pot fi tratati drept clienti profesionali daca cel putin doua din criteriile urmatoare sunt indeplinite:

 1. clientul a desfasurat un numar semnificativ de tranzactii pe piata, cu o frecventa medie de 10 pe trimestru, pe o perioada anterioara de cel putin patru trimestre;
 2. portofoliul financiar al clientului, cuprinzand depozite de numerar si instrumente financiare, depaseste 500.000 euro;

clientul lucreaza sau a lucrat in sectorul financiar cel putin un an pe o pozitie profesionala, care necesita cunostinte despre tranzactii sau serviciile de investitii financiare


Client retail - Pot fi Clienti Retail:

- clienti care nu sunt clienti profesionali sau contraparti eligibile

- posibilitatea de a solicita tratarea ca si clienti profesionali sau contraparti eligibile


Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) - autoritate administrativa autonoma cu personalitate juridica, avand atributii privind administrarea, punerea in aplicare, supravegherea si controlul respectarii dispozitiilor legii, investita in acest scop cu puteri de reglementare, decizie, autorizare, dispensa, interdictie, interventie, ancheta si sanctionare disciplinara si administrativa; pentru detalii vizitati site-ul C.N.V.M. la adresa www.cnvmr.ro.

Comision - taxa perceputa de societatea de servicii de investitii financiare pentru serviciile de intermediere realizate pe o piata reglementata de instrumente financiare.

Compensarea - inlocuirea creantelor si obligatiilor rezultand din ordine de transfer pe care unul sau mai multi participanti le emit in favoarea altui participant sau altor participanti, sau pe care le primesc de la acestia, cu o creanta sau o obligatie neta unica, astfel incat aceasta unica creanta neta sa fie pretinsa, respectiv aceasta unica obligatie neta sa fie datorata.

Cont bancar Client - reprezinta acel cont deschis de Intermediar la o institutie de credit in care se vor opera platile si respectiv incasarile aferente tranzactiilor incheiate ca urmare a Ordinelor Clientilor.

Cont de client - cont deschis de o investitor la un intermediar (societate de servicii de investitii financiare), in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobandite de acesta precum si tranzactiile incheiate.

Cont discretionar - reprezinta un cont deschis la Interemdiar  in baza unui Contract de administrare a portofoliului individual pe baza discretionara, in numele Clientului pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestuia pentru care Clientul acorda mandat Intermediarului in vederea administrarii portofoliului pe baza discretionara prin efectuarea in numele si pe contul acestuia a operatiunilor de vanzare/cumparare de instrumente financiare fara autorizatie prealabila din partea acestuia.

Cont in marja - Evidenta operationala a Intermediarului, in cadrul careia sunt reflectate disponibilitatile banesti ale Clientului, instrumentele financiare derivate detinute de Client, sumele si valorile necesare garantarii pozitiilor deschise de Client, precum si drepturile si obligatiile dobandite/asumate de Client ca urmare a tranzactiilor incheiate, taxe si comisioane.

Cont persoane relevante - reprezinta contul deschis la Intermediar, in numele administratorilor, conducatorilor, actionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare sau al oricaror alti angajati sau colaboratori ai acestuia, precum si al persoanelor cu care acestia se afla in legaturi stranse, pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestora.

Cont regular - reprezinta un cont deschis la Intermediar, in numele Clientului pentru evidentierea detinerilor si operatiunilor cu instrumente financiare si numerar ale acestuia. Pentru acest tip de cont, operatiunile si transferurile de disponibil se fac numai la ordinul/instructiunea clientului sau a reprezentantului acestuia.

Contract futures - Angajament standardizat, tranzactionat la BMFMS (Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu), de a cumpara o marfa, activ monetar sau activ financiar la scadenta contractului, la un pret stabilit in momentul incheierii tranzactiei.

Contract la distanta - Orice contract, referitor la servicii de investitii financiare, incheiat intre un intermediar, in calitate de ofertant, si un investitor, in calitate de beneficiar de servicii de investitii financiare, in cadrul unui sistem de vanzari sau prestari de servicii de investitii financiare la distanta, organizat de catre ofertant, care, pentru derularea contractului, foloseste exclusiv unul sau mai multe mijloace de comunicare la distanta, incepand cu momentul incheierii contractului, pana la expirarea acestuia.

Contractul forward - Este un acord privat de a cumpara sau a vinde, de a livra si respectiv de a plati la o anumita data viitoare o marfa, valuta sau activ financiar la un pret stabilit in momentul incheierii tranzactiei.

Contractul spot - Are ca obiect o marfa prezenta, existenta in momentul incheierii contractului si care urmeaza sa fie livrata si achitata imediat.

Contraparte eligibila - Pot fi Contraparte eligibila:

 • clienti considerati contraparti eligibile conform art. 146 alin. (1) din  Regulamentul C.N.V.M nr. 32/2006
 • clienti care pot fi tratati ca si contraparti eligibile

Conform Art. 146 alin. (1) din Regulamentul CNVM nr. 32/2006, urmatoarele entitati vor fi considerate contraparti eligibile:

a)    societatile de servicii de investitii financiare, institutiile de credit si societatile de asigurare;

b)    organismele de plasament colectiv si societatile lor de administrare;

c)     fondurile de pensii si societatile lor de administrare;

d)    alte institutii financiare autorizate sau reglementate conform legislatiei comunitare sau legilor nationale a unui stat membru;

e)    persoanele fizice sau juridice ale carei activitati principale constau in tranzactionarea in cont propriu a marfurilor si/sau a instrumentelor financiare derivate avand ca suport marfurile;

f)     traderii;

g)    guvernele nationale si entitatile publice subordonate acestora inclusiv autoritatile publice care gestioneaza datoria publica;

h)    bancile centrale si organizatiile transnationale.

Conform Art. 147 din Regulamentul CNVM nr. 32/2006:

(1) Daca o entitate este inclusa in categoria clientilor profesionali in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit. a) - c) din Anexa nr. 8, excluzand orice categorie care este mentionata explicit la art.146 alin. (1), acea entitate este considerata de S.S.I.F. drept contraparte eligibila.


C.R.C. - Casa Romana de Compensatie, respectiv acea entitate autorizata de CNVM ca si casa de compensatie si contraparte centrala si agreata de SIBEX, care asigura garantarea, compensarea si decontarea tuturor tranzactiilor avand ca obiect instrumente financiare derivate, incheiate in cadrul SIBEX.